Arbeidsterapie

Arbeidsterapie is die identifikasie en behandeling van enige probleme hetsy fisiek, emosioneel of sosiaal wat die persoon se funksionering beïnvloed, deur die gebruik van ‘n verskeidenheid aktiwiteite.

By kinders is dit veral die identifisering van vroeë ontwikkelingsprobleme hetsy groot of klein motories, perseptueel of kognitief of sensories.

Behandeling vind plaas dmv speelaktiwiteite, wat weereens groot motories, perseptuele aktiwiteite of kreatiewe aktiwiteite behels.

Met ouer kinders sluit dit ook lees, spel en rekenkunde werk in.

Spesiale tegnieke word ook in terapie gebruik om stimulering en ontwikkeling te bevorder en ondersteun.

Uitdagings

 • Ontwikkelingsagterstande
 • Serebrale gestremdheid
 • Skoolverwante probleme
 • Aandag en konsentrasie
 • Outisme: diagnosering en hantering
 • Sindrome
 • Motoriese agterstande/uitvalle
 • Perseptuele probleme
 • Swak fyn motoriese vaardighede
 • Skoolgereedheid
 • Funksionele kapasiteitsevaluering