Dienste

Dienste

Opvoedkundige Sielkundige

'n Opvoedkundige Sielkundige help met:

 • Emosionele uitdagings
 • Konsentrasie- en Leeruitdagings
 • Studieleiding en -metodes
 • Spelterapie
 • Ouerleiding
 • Gedragsuitdagings
 • Vakkeusehulp
 • Beroepsleiding
 • Skoolgereedheid

Kliniese Sielkundige

'n Kliniese sielkundige help met:

 • Individuele psigoterapie
 • Verhoudingsterapie
 • Gesinsterapie
 • Hipnoterapie
 • Breingolf Rekursiewe terapie

 

Arbeidsterapeut

Die arbeidsterapeut help met:

 • Ontwikkelingsagterstande
 • Serebrale gestremdheid
 • Skoolverwante probleme
 • Aandag en konsentrasie
 • Outisme: diagnosering en hantering
 • Sindrome
 • Motoriese agterstande/uitvalle
 • Perseptuele probleme
 • Swak fyn motoriese vaardighede
 • Skoolgereedheid
 • Funksionele kapasiteitsevaluering

 

Spraakterapeut

Die spraakterapeut help met:

 •  Voedingsterapie
 • Vroeë intervensie (0 tot 3 jaar)
 • Ontwikkelingsagterstande
 • Alternatiewe kommunikasie
 • Spraak produksie probleme
 • Taalagterstande
 • Ouditiewe prosesseringsprobleme