Opvoedkundige Sielkunde

Die opvoedkundige sielkundige assesseer, diagnoseer en behandel kinders en adolessente. Hiermee het hul ten doel om psigologiese aanpassing, leer en ontwikkeling by kinders en adolessente in die kontekste van gesinne, opleidingsinstansies, sosiale- en portuurgroepe sowel as gemeenskappe te fasiliteer. Ouerleiding met volwassenes betrokke by die kind of adolessent vorm in baie gevalle ‘n integrale deel van hierdie proses.

 

 • Angs
 • Neerslagtigheid
 • Selfbeeld
 • Woede-uitbarstings
 • Spanning
 • En so meer
 • Aandagafleibaarheid
 • Swak konsentrasie
 • Hiperaktiwiteit
 • Impulsiwiteit
 • Prestasie angs
 • Wiskunde angs
 • Onderprestasie
 • Swak vordering
 • Leeragterstande
 • Studiemotivering en –metodes
 • Vakkeusehulp
Wat gebeur as ons moet leer

Studieleiding sluit in

 • Studiemotivering
 • Studiebeplanning
 • Leerstyle
 • Leerstrategieë
 • Eksamenspanning
 • Eksamenvoorbereiding
 • Tydsbestuur
 • Luistervaardighede
 • Geheue
 • Denkstrategieë

Spel is eie aan die natuur van 'n kind

Spelterapie kan gebruik word vir:

 Verwerking van trauma
 • Aanleer van hanteringsvaardighede (coping skills)
 • Bewuswording en hantering van emosies
 • Selfversterking
 • Selfbeheersing verhoog
 • Eiewaarde versterk
 • Waagmoed aanleer
 • Aggressie ontlading
 • Behandeling na seksuele- en ander misbruik
 • Ontspanningstegnieke
Tipe situasies waar spelterapie van toepassing is:
 • Egskeiding
 • Ouerlike konflik
 • Terminale siekte of dood van ‘n naasbestaande
 • Gewapende roof, motorkapings, huisbrake
 • Hospitalisering van kind
 • Kinders met depressie of angs
 • Kinders met gedrag- of dissipline uitdagings
 • Sosiale uitdagings by kinders
 • Voorbereiding op emigrasie
 • Probleme met maats
You discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation.

Ouerleiding vorm ‘n integrale deel van die behandeling wanneer daar met kinders gewerk word. Die kind ontvang terapie en die ouer word by wyse van ouerleiding begelei om die probleem se oorsake, gevolge en die behandeling daarvan te verstaan. Die ouer word ook begelei om die sterktes binne die kind en die gesin- en ander sisteme te identifiseer en te gebruik tot voordeel van die kind.

 

Die volwassenes en die hele gesinsisteem waarbinne die kind leef het ‘n groot invloed op die kind se funksionering.

 

Terapie kan vergelyk word met die bou van ‘n muur. Tydens terapie word ‘n bousteen gelê. Die ouers of voogde van die kind word tydens ouerleidingsessies gehelp om te weet hoe om die uitdagings te verstaan en binne die gesin te hanteer. So word hulle in staat gestel om dit wat in die terapiesessies gebeur het, tuis te versterk. So lewer ouers self groot bydraes om hierdie muur te bou ten einde weer sukses, geluk en/of optimale funksionering binne die gesin te bewerkstellig. Betrokke ouers is ‘n ongelooflike aanwins in enige terapie van ‘n kind. Hierdie wonderlike bate word deur terapeute betrek by die kind se behandeling.

 • Oneerlikheid
 • Skoolweiering
 • Opstandigheid
 • Dissipline probleme
 • Aanpassing
 • Sosiale Vaardighede
 • Aggressie
 • Boelie
 • En so meer

Dis veral in graad 10 waar leerders vakkeuses moet maak. Sinvolle vakkeuses is nodig ten einde weer sinvolle beroepskeuses te kan maak. Assesserings in graad 9 help om leerders toe te rus om ingeligte en verantwoordbare vakkeuse te kan maak.

Ten einde sinvolle vakkeuses te kan maak behoort die kind se huidige skolastiese prestasie in vakke, aanleg, belangstelling en toekomsdrome en – ideale in ag geneem te word. Assesserings kan help om die kind se aanlegbeeld en belangstellingsbeeld te bepaal. Verskillende skole bied verskillende keusevakke van graad 10 tot 12 aan waaruit die leerder dan kan kies om in sy/haar behoeftes te voorsien.

 DIE VOLGENDE IS VAN BELANG:
 Bepaling van aanlegbeeld
 • Bepaling van belangstellingsbeeld
 • Persoonlikheidsprofiel
 • Selfverkenning
 • Toekomsbeplanning
 • Verkenning van sinvolle vakkombinasies

Beroepsleidingondersoeke rus die leerder toe om verantwoordbare beroepskeuses te kan maak. Hierdie ondersoek kan reeds in graad 11 gedoen word sodat daar vroegtydig voorbereidings vir die naskoolse opleiding en/of beroepslewe gemaak kan word.

 • Bepaling van aanlegbeeld
 • Bepaling van belangstellingsbeeld
 • Persoonlikheidsprofiel
 • Selfverkenning
 • Beroepsgerigte selfkennis
 • Toekomsbeplanning

Die regte vakkeuses wat reeds in graad 10 gemaak word is belangrik vir goeie loopbaanbeplanning. Daarom is dit nodig dat beroepsleiding ondersoeke voorafgegaan word deur goeie vakkeuse beplanning wat reeds in graad 9 moet geskied. Die opvoedkundige sielkundige kan met beide behulpsaam wees.

Nie alle kinders van skoolgaande ouderdom is noodwendig skoolgereed nie.

 

Kleuters stel die “groot skool” as ’n wonderlike plek voor, waar hulle gelukkig gaan wees en baie nuwe dinge gaan leer. ’n Kind kan slegs hierdie wonderlike nuwe fase in sy lewe met selfversekerdheid en sukses betree as hy/sy skoolgereed is. Die proses wat tot skoolgereedheid lei, begin by geboorte en verloop hand-aan-hand met die ontwikkeling van die kind.

 

Die volgende ontwikkelingstake moet gedurende die kleuterjare voltooi word:

 • Fyn- en groot motoriese vaardighede
 • Toereikende aandag- en konsentrasievermoëns
 • Geheue vermoëns
 • Numeriese vermoëns
 • Taalbegrip
 • Kommunikasievermoë
 • Beheer oor emosies
 • Positiewe selfbeeld
 • ’n Geslagsrol-identiteit
 • Sosiale en emosionele verhoudinge met ouers, sibbe en portuurgroep
 • Sosialisering (gesonde verhoudinge met ander)
 • Morele ontwikkeling – (vermoë om tussen reg en verkeerd te onderskei, ontwikkeling van die gewete)

Die kleuter se vermoë om die ontwikkeling van latere stadia suksesvol te bemeester, berus baie sterk op die sukses waarmee hy/sy die ontwikkelingstake van die kleuterjare deurloop het.

 

Die kleuter wat dus skoolgereed is behoort in staat te wees om sosiaal, emosioneel, fisies en perseptueel in die formele leersituasie aan te pas.

 

Tydens ‘n skoolgereedheid-assessering fokus die opvoedkundige sielkundige op die evaluering van die kleuter in totaliteit om te bepaal of die kind skoolgereed is al dan nie.

 

Daar word dus aandag gegee aan verstandelike, emosionele, perseptuele sowel as die fisiese ontwikkeling van die kleuter en die ouers word hieroor terugvoer gegee.

 

So word die sterk punte van die kind belig en kan leemtes, indien dit wel bestaan, uitgelig word en betyds aan aandag gegee word.

 • Begeleiding na afsterwe van ‘n familielid of maat
 • Hulp tydens en na egskeiding
 • Loopbaanbeplanning
 • Ouerleiding: begaafde kinders, dissipline, geslagsvoorligting ens.
 • Behandeling na trauma
 • Skoolgereedheidstoetsing, intelligensie- en aanleg toetsing
 • Trauma ontlonting
 • Gesondheidsielkunde
 • Persoonlike leer en ontwikkeling
 • Hulp met verhoudingsuitdagings
 • Gesinsterapie

Afsprake/Diensinligting

Sielkundige dienste word gelewer onder spesifieke voorwaardes. Lees asseblief die Kliente-Inligtingsdokument / Diensvoorwaardeskontrak voordat u ‘n afspraak maak. Afsprake kan telefonies of deur voltooiing van die afspraak/navraag-vorm gemaak word.